dievca
chlapec

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Dohodnite si stretnutie alebo konzultáciu na čísle 02 / 6446 2463.

Poskytujeme komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť a súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom s postihnutím vrátane detí s vývinovými poruchami učenia s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu.

Služby Centra špeciálno-pedagogického poradenstva:

 • psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika
 • špeciálno-pedagogická korekcia
 • poradenská činnosť pre žiakov a pedagógov
 • poradenské služby pre rodičov a pedagógov
 • metodické vedenie pri vypracovávaní individuálnych vzdelávacích programov a jeho následné prehodnotenie.

  Zameriavame sa na:
 • deti s rôznymi výchovno-vzdelávacími problémami podmienenými primárnym a sekundárnym mentálnym  postihnutím
 • deti s pervazívnou vývinovou poruchou (raný detský autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm)
 • deti s vývinovými poruchami učenia a správania (ADHD, ADD)
 • deti so špeciálno-pedagogickými potrebami na základnej a strednej škole.a

  Prioritné činnosti:
 • poskytovanie psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení za účelom vyjadrenia stanoviska k:

          - prijatiu dieťaťa / žiaka do špeciálnej základnej školy
          - zaradeniu dieťaťa do triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania
          - individuálnej integrácii žiaka v základnej škole

 • diagnostika a korekcia pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania
 • diagnostika a korekcia pre žiakov s dielčím oslabením výkonu
 • poskytovanie logopedickej diagnostiky a korekcie
 • spolupráca s predškolskými zariadeniami, základnými školami, s odbornými učilišťami pre študentov s rôznym postihnutím, s domovmi sociálnych služieb, okresnými Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva, detskými integračnými centrami, pediatrami, odbornými lekármi a referentmi sociálnej kurately.


V Centre špeciálno-pedagogického poradenstva sa môžete informovať, prípadne objednávať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle 02 / 6446 2463.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v elokovanom pracovisku v Stupave

Dňa 29. 11. 2012 sme otvorili Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v elokovanom pracovisku v Stupave na Záhumenskej 50/A. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti primátora mesta Stupavy a Krajského školského úradu mesta Bratislavy, ako i riaditeľov základných a materských škôl regiónu.

snoezelen