dievca
chlapec

Prípravný ročník

Prípravný ročník je určený pre deti po dovŕšení 6. roku života. Vzdelávame tu deti so zdravotným znevýhodnením, zdravotným postihnutím, choré alebo zdravotne oslabené deti s vývinovými poruchami a poruchou správania. Cieľom je pripraviť ich na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej základnej škole. Práca v prípravnom ročníku sa zameriava na plynulý prechod od hravého zamestnania doma, resp. v materskej škole k pravidelnej práci na vyučovaní.

Činnosť na vyučovaní nie je prísne členená, ale vyučujúci ju flexibilne prispôsobuje potrebám detí a cieľom, ktoré práve sleduje. 

Obsah činností v prípravnom ročníku je zameraný na:

  • rozvoj reči a komunikačných schopností dieťaťa
  • prípravu na písanie a prvky výtvarnej výchovy
  • rozvoj zmyslového vnímania a základov matematických predstáv
  • rozvoj samostatnosti dieťaťa prostredníctvom pracovného vyučovania
  • rozvoj hrubej motoriky a zdravého telesného vývinu dieťaťa
  • vytváranie správnych medziľudských vzťahov v kolektíve detí.


V triede je najviac 8 detí, aby bolo možné venovať sa každému dieťaťu individuálne. Deti môžu v poobedňajších hodinách navštevovať školský klub.

 Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.