dievca
chlapec

Základná škola

Základná škola, Dolinského 1, Bratislava je zameraná na vzdelávanie a výchovu žiakov s:

vývinovými poruchami učenia:

 • dyslexia – porucha čitateľských schopností
 • dysgrafia – poruchy písomného prejavu
 • dysortografia – porucha pravopisu
 • dyskalkúlia – porucha matematických schopností


vývinovými poruchami správania na báze neurologického charakteru:

 • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) - Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou
 • ADD (Attention Deficit Disorder) – Porucha pozornosti.


Aj keď neexistuje liečba na úplné odstránenie porúch učenia a správania sa, existujú spôsoby, ktoré môžu deťom pomôcť prejavy týchto porúch zmierniť. Musíme brať do úvahy skutočnosť, že ide o dlhodobý proces, ktorý ovplyvní celý život dieťaťa a jeho bezprostredného okolia. Kľúčovými symptómami ADHD sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita. Najvýraznejšie problémy deťom s ADHD spôsobuje ich impulzivita a hyperaktivita, ktorá má za následok „vymykanie“ sa z okruhu svojich vrstovníkov či spolužiakov. Ďalšie problémy nastávajú kvôli tomu, že sa nedokážu po dlhšiu dobu sústrediť a učenie je pre ne nesmierne náročné.

Pri korekcii správania sa využívame metódy a techniky ako:

 • ťažisková metóda EEG BIOFEEDBACK
 • analýza ABC, ktorá spočíva v tom, že väčšina prejavov správania sa je ovplyvnená predchádzajúcou udalosťou (antecedencia) a predpokladanými nasledujúcimi udalosťami (konsekvencia). Zmenou antecedencie alebo konsekvencie nežiaduceho správania je možné dosiahnuť zmeny v mnohých prejavoch správania sa
 • pozitívne posilňovanie – reakcie na podnety alebo určité správanie sú častejšie (alebo silnejšie), ak je „ocenené“ (pozitívna podpora)
 • tréning riešenia problému – trénujeme schopnosť dieťaťa sústrediť sa na priebeh udalostí, hodnotiť ich, vybrať správne postupy
 • individuálna terapia, ktorá vychádza z potrieb dieťaťa.


Pri korekcii porúch učenia a oslabení v určitých oblastiach:

 • cvičenie sluchovej analýzy a syntézy reči
 • nácvik matematických schopností
 • nácvik techniky písania
 • nácvik techniky čítania
 • rozvoj slovnej zásoby
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímania, orientácie v priestore
 • rozvoj hrubej i jemnej motoriky (grafomotoriky)


So žiakmi pracujú odborníci:

 • špeciálni pedagógovia zameraní na korekciu problémov učenia
 • školský psychológ
 • terapeut EEG BIOFEEDBACKU
 • logopéd.


V triede pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania je maximálne 8 žiakov, ktorým je poskytnutý individuálny špeciálno-pedagogický prístup.

Školský vzdelávací program je k dispozícii a k nahliadnutiu v kancelárii zástupcu riaditeľa školy.