dievca
chlapec

Novinky

Deň Zeme

Ľudia si každoročne 22. apríla pripomínajú Svetový deň Zeme. Deň Zeme je medzinárodný ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na negatívne dopady ničenia životného prostredia a apeluje na potrebu recyklácie odpadu.

Pri tejto príležitosti sa od 24.4. do 30.4. 20019 konal výchovno-vzdelávací týždeň pre žiakov 1. – 4. ročníka EZŠ , ktorý bol zameraný na potrebu ochrany životného prostredia, recykláciu a odpadové hospodárstvo.

V rámci tohto týždňa žiaci dostávali rôzne úlohy a zadania. Žiakom boli zábavnou formou vysvetlené základné pojmy týkajúce sa problematiky recyklácie, správneho rozoznávania a triedenia odpadu a celkového dopadu odpadu na životné prostredie. Niektoré triedy sa venovali separácii a recyklácii, iné sa rozprávali o stave prírody a znečistení nielen v blízkom, ale aj v širšom okolí. Ukončením tejto akcie bola prezentácia každej triedy, pripnutie vlastnoručne vyrobeného srdiečka s heslom ako môžeme chrániť našu prírodu. Mnohí sa naučili recyklovať a z odpadového materiálu vytvorili rôzne dekoračné výrobky ako darček pre svojich kamarátov. Následne sme si tieto prezentácie a výrobky v škole vystavili, aby sa aj ostatní žiaci mohli zastaviť, priučiť sa niečomu novému a načerpať inšpiráciu.

Hlavným cieľom akcie bolo zvýšiť enviromentálne povedomie detí, na základe ktorého si deti budú schopné vybudovať pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia.